PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

Z wielką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my nabór do  1 klasy SPOR­TO­WEJ O PROFILU ŻE­GLAR­SKIM w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 10 w Rybniku przy Zespole Szkół Spor­to­wych!  

 Nowe terminy naboru:

1. do 03.​06.​2020 - zło­że­nie wniosku o przy­ję­cie do klasy spor­to­wej (WY­MA­GA­NE DO­KU­MEN­TY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z IN­STRUK­CJĄ PODANĄ NA STRONIE SZKOŁY: https://​www.​zss.​mia­sto­ryb­nik.​pl

 2. 04-10.​06.​2020 - prze­pro­wa­dze­nie próby spraw­no­ści fi­zycz­nej (har­mo­no­gram prób oraz zasady ich prze­pro­wa­dze­nia zostaną do­pa­so­wa­ne do ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej sy­tu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej oraz podane do wia­do­mo­ści końca maja)

3. 15.​06.​2020 - Podanie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez komisję re­kru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, którzy uzy­ska­li po­zy­tyw­ny wynik próby spraw­no­ści fi­zycz­nej.

4. 18.​06.​2020 - Podanie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez komisję re­kru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym

18-23.​06.​2020 - Po­twier­dza­nie przez rodzica kan­dy­da­ta woli przy­ję­cia w postaci pi­sem­ne­go oświad­cze­nia w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym

24.​06.​2020 - Podanie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez komisję re­kru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym.


Re­gu­la­min naboru:

Do 1 klasy spor­to­wej o profilu że­glar­skim przyj­mu­je się kan­dy­da­tów, którzy: 

1) Po­sia­da­ją pisemną zgodę ro­dzi­ców na uczęsz­cza­nie kan­dy­da­ta do szkoły lub od­dzia­łu; (do­star­czo­ny naj­póź­niej w dniu 03.​06.​2020)

2) Przed­sta­wią pisemną opinię na temat kan­dy­da­ta wy­sta­wio­ną przez wy­cho­waw­cę grupy przed­szkol­nej (do­star­czo­ny naj­póź­niej w dniu 25.​08.​2020)

(Ze względu na spe­cy­fi­kę sportu oraz dbałość o bez­pie­czeń­stwo, Sekcja za­strze­ga sobie moż­li­wość odbycia z opie­ku­na­mi kan­dy­da­tów in­dy­wi­du­al­nej rozmowy opi­niu­ją­cej)

 3) Pod­da­dzą się próbie spraw­no­ści fi­zycz­nej, na wa­run­kach usta­lo­nych przez Sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik (har­mo­no­gram prób oraz zasady ich prze­pro­wa­dze­nia zostaną do­pa­so­wa­ne do ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej sy­tu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej oraz podane do wia­do­mo­ści DO końca maja)

Wa­run­kiem roz­po­czę­cia nauki w klasie spor­to­wej jest po­sia­da­nie bardzo dobrego stanu zdrowia, po­twier­dzo­nego orze­cze­niem le­kar­skim wydanym przez lekarza pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej - za­świad­cze­nie nalerzy do­star­czyć do se­kre­ta­ria­tu szkoły naj­póź­niej do 25.​08.​2020. 

 

Opis próby spraw­no­ści fi­zycz­nej kan­dy­da­tów do 1 klasy spor­to­wej o prof. że­glar­skim: 

1. Mm brzucha - 5 po­wtó­rzeń wy­ko­na­nych w 20 sekund (brzusz­ki) - za­li­cze­nie

2. Skłon w przód - do­tknię­cie palcami rąk podłoża przy wy­pro­sto­wa­nych ko­la­nach - za­li­cze­nie 

3. Skok w dal z miejsca – na od­le­głość min 5 dłu­go­ści swoich stóp - za­li­cze­nie

4. Bieg wa­ha­dło­wy – prze­no­sze­nie drew­nia­nych klocków z pkt A do pkt B w czasie 20 sek. - za­li­cze­nie

 

Próbę spraw­no­ści fi­zycz­nej uznaje się za za­li­czo­ną w przy­pad­ku jeśli:

- kan­dy­dat uzyska 3 z 4 za­li­czeń w próbach nr. 1-4.

W przy­pad­ku zbyt dużej ilości kan­dy­da­tów zo­sta­nie przed­sta­wio­ny szcze­gó­ło­wy system oceny po­szcze­gól­nych ele­men­tów próby. O przy­ję­ciu za­de­cy­du­ją cząst­ko­we wyniki próby spraw­no­ści fi­zycz­nej. Do klasy przy­ję­ci zostaną kan­dy­da­ci z naj­lep­szy­mi wy­ni­ka­mi próby.

 

 

Wa­run­kiem po­wsta­nia klasy spor­to­wej jest za­kwa­li­fi­ko­wa­nie minimum 20 dzieci. 

 

ZA­PRA­SZA­MY !

TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06952.jpg
DSC06952.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
DSC07091.jpg
DSC07091.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik