Szkolenie żeglarskie

In­for­mu­je­my, że względu na zmianę wła­sno­ścio­wą ośrodka i re­or­ga­ni­za­cję sekcji że­glar­skiej, w okresie wio­sen­nym i letnim nie­ste­ty nie od­bę­dzie się szko­le­nie na stopień że­gla­rza jach­to­we­go. In­for­ma­cja o szko­le­niach w okresie je­sien­nym zo­sta­nie umiesz­czo­na na stronie w ter­mi­nie póź­niej­szym. 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik