Żeglarska Szkółka Wakacyjna!!

 

Wa­ka­cyj­ne zajęcia dla dzieci.
Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, ubez­pie­cze­nie NWW, obiad oraz wynajem łodzi.

 

 Or­ga­ni­za­tor:
  Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik

Miejsce: Przy­stań sekcji że­glar­skiej Rybnik – Stodoły.

Cena: 850 zł od uczest­ni­ka

Pro­pa­go­wa­nie i nauka że­glar­stwa wśród dzieci, nabór przy­szłych za­wod­ni­ków do grupy re­ga­to­wej Opti­mist.

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, ubez­pie­cze­nie NWW, obiad oraz wynajem łodzi.

 Zapisy i warunki uczest­nic­twa: 

Zgło­sze­nia prosimy prze­sy­łać na e-mail trenera pro­wa­dzą­ce­go:

W treści po­da­je­my:
- imię i na­zwi­sko dziecka, 
- pesel (nie­zbęd­ny przy ubez­pie­cze­niu)
- rok uro­dze­nia, 
- kontakt e-mail oraz telefon kontaktowy (bardzo ważne dla in­for­ma­cji zwrot­nej).


Przelew całej kwoty na konto sekcji
konto: BGŻ SA 51 2030 0045 1110 0000 0247 3560
- 2 tyg. przed roz­po­czę­ciem zajęć (jeżeli dziecko zostało za­pi­sa­ne w ter­mi­nie krót­szym niż 10 dni, wpłatę prosimy dokonać moż­li­wie jak naj­szyb­ciej, a in­for­ma­cję o do­ko­na­nej wpłacie należy prze­słać na po­wyż­szy adres). 
W pierw­szym dniu zgru­po­wa­nia prze­ka­zu­je­my tre­ne­rom wy­peł­nio­ną de­kla­ra­cję człon­kow­ską sekcji i kartę zgłosze­nia (do­ku­men­ty do po­bra­nia w za­łą­cze­niu!), oraz dowód wpłaty za zajęcia.

O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu dziecka na zajęcia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń!

Na wszel­kie pytania chętnie od­po­wie­my i je­ste­śmy do dys­po­zy­cji pod naszymi ad­re­sa­mi ma­ilo­wy­mi. 

Dokumenty do pobrania na naszej stronie :

Informacje dotyczące organizacji zajęć 

Żeglarskiej Szkółki Wakacyjnej:

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku na terenie SekcjiŻeglarskiej TS Kuźnia Rybnik w godz. 9.00 - 16.00.

Teren Sekcji sąsiaduje bezpośrednio z Ośrodkiem "Pod Żaglami". Żeby do nasdojechać należy zjechać z ul. Rudzkiej na pierwszym zjeździe w prawo jadąc zRybnika za ośrodkiem "Pod Żaglami" na zaporę czołową zbiornika. Tam wpierwszy dzień zajęć będzie na Was czekał trener aby wyjaśnić dokładniedojazd. 

Zajęcia odbywać się będą niezależnie od pogody. Prosimy wziąć pod uwagę toże zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, dzieci będą miały częsty kontakt z wodą co wiąże się z przemaczaniemubrań oraz obuwia. 

Dzieci każdego dnia należy wyposażyć w :

 

- Komplet ubrań na zmianę (pełny komplet łącznie z bielizną)

- Buty na zmianę

- Kurtkę przeciwdeszczową

- Bidon z wodą- Krem z filtrem

- Czapkę

- Kilka złotówek na lody:)

Sugerujemy tylko i wyłącznie wygodną odzież sportową.  

 

W pierwszym dniu zajęć trener prowadzący zbierze od Państwa:

- wypełnioną deklarację członkowską 

- kartę zgłoszenia

- dowód wpłaty całej sumy

(dokumenty do pobrania na dole strony)

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w wersji papierowej (oryginały), dziecko nie posiadające kompletu dokumentów nie zostanie przyjęte na zajęcia. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć który załączamy w mailu. 

Jeżeli potrzebujecie Państwo rachunek, proszę zaznaczyć to prowadzącemu przys kładaniu dokumentów.

DSC6943.jpg
DSC6943.jpg
DSC_0157.jpg
DSC_0157.jpg
WP_20150720_12_47_48_Pro.jpg
WP_20150720_12_47_48_Pro.jpg
DSC00154.jpg
DSC00154.jpg
30705872_2076050842667167_219916795300020224_n.jpg
30705872_2076050842667167_219916795300020224_n.jpg
30716139_2075976209341297_7864529476292444160_n.jpg
30716139_2075976209341297_7864529476292444160_n.jpg
DSC6981.jpg
DSC6981.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik