Historia klubu

SEZON REGATOWY 2014

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2013

Konkurencja Laser 4,7
Dziewczyny
1 m - Agnieszka Dubiel
Dziewczyny U15
9 m - Kasia Harc
22 m - Martyna Malich
 
Chłopcy
16 m - Kacper Nowak
34 m - Marek Składaniec
37 m - Marek Składaniec
38 m - Tomek Pierzchała
Chłopcy U15
20 m - Kacper Błaszczyk

Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie Laser Radial
24 m - Agnieszka Dubiel

Mistrzostwa Polski Juniorów Laser Radial
2 m - Agnieszka Dubiel

Mistrzostwa Polski klas Olimpijskich - Laser Radial
5 m - Agnieszka Dubiel
8 m - Julia Stefaniak

Meczoew Mistrzostwa Polski w klasie Laser Radial
4 m - Agnieszka Dubiel
5 m - Julia Stefaniak

WYDARZENIA

-Agnieszka Dubiel wystartowała w Mistrzostwach Świata Juniorów w klasie Laser Radial które odbyły się w Polsce w Dziwnowie.
Agniesz­ka Dubiel, Kasia Harc, Julia Ste­fa­niak oraz Elż­bie­ta Smyczek, Hania Koczar, Kacper Błasz­czyk, Igor Labocha otrzymali wyróżnienia za wyniki sportowe w sezonie 2014
- Krzysztof Malich po raz kolejny został wyrurzniony za postawę godną sportowca
- Puchar Hadara trafił do rąk Igora Labocha
Po­dzię­ko­wa­nia dla ak­tyw­nych ro­dzi­ców zostały złożone na ręce: Asia i Klaudek Ko­zu­bo­wicz, Danuta i Piotr Harc, Marek Pierz­cha­ła, Magda i Olek Labocha, Adam Bar­to­niek, Krysia Ste­fa­niak i Jacek Marcisz
Po­dzię­ko­wa­nia spe­cjal­ne otrzymali Tomek Szy­mań­skie­go i Maciek Cylupa  z Polish Match Tour
- Agnieszka Dubiel oraz Katarzyna Harc
zostały powołane do Kadry Narodowej 2015 w klasie Laser oraz Laser 4,7
- Jacek Błaszczyk otrzymał nominację do nagrody "Człowiek Roku" miasta Rybnik w kategorii Sport

SEZON REGATOWY 2013

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2013

Rybnickie Regaty Żeglarskie 12-14.04.2013
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser Radial, Laser 4,7, OK- dinghy.
Puchar Rybnika 11-13.10.13 
Zawodnicy Rywalizowali w klasach: 
Optimist open, Europa, Laser Radial, Laser 4,7, OK- dinghy.

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2013

 Konkurencja Laser 4,7

Dziewczyny
2 m - Agnieszka Dubiel

Dziewczyny U15
9 m - Kasia Harc
18 m - Martyna Malich

Chłopcy
4 m - Cyprian Błaszczyk
22 m - Tymek Radecki
26 m - Krzysztof Malich
28 m - Wojtek Bartoniek
31 m - Marcin Kozubowicz

Chłopcy U15
33 m - Tomek Pierzchała

  Konkurencja Optimist

Chłopcy
34 m - Kacper Błaszczyk

Mistrzostwa Europy w klasie Laser 4,7 - Balaton 2013
21 m - Agnieszka Dubiel

Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie Laser Radial
3 m - Julia Stefaniak
4 m - Agnieszka Dubiel
10 m - Paulina Harc

Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich - Laser Radial 
7 m - Cyprian Błaszczyk
26 m - Tymek Radecki
30 m - Paweł Winecki

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Laser Radial
8 m - Julia Stefaniak

Meczowe Mistrzostwa Polski w klasie Laser Radial
3 m - Julia Stefaniak

WYDARZENIA

- Sezon regatowy 2013 był 50 sezonem działalności Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik
- Zawodnicy grupy regatowej Laser 4,7 wzięli udział w Mistrzostwach Europy które w sezonie 2013 odbyły się nad Węgierskim Balatonem.
- Na dorocznej uroczystości zamykającej sezon rgatowy wyróżnienia otrzymali:
Jan Gustyn, Jurek Le­wan­dow­ski oraz Mirek Małek jako honorowi członkowie naszej sekcji otrzymali dyplomy pamiątkowe z okazji 50-lecia sekcji
Ewa i Be­nia­min Piksa, Ja­ro­sław Parma, Irek Kulosa oraz Marian Piecha jako zasłużeni członkowie naszej sekcji.
Julia Ste­fa­niak, Agniesz­ka Dubiel, Cyprian Błasz­czyk oraz Tymek Radecki za wybitne wyniki spor­to­we.
- Krzysztof Malich - za postawę godną sportowca.
Krysia Ste­fa­niak, Danka i Piotr Harc, Marek Pierz­cha­ła, Darek Migacz, Henryk Skła­da­niec, Asia i Klau­diusz Ko­zu­bo­wicz oraz Jacek Marcisz - otrzymali podziękowania za pomoc i wsparcie w mijającym sezonie.
Zło­ży­li­śmy również spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia na ręce naszych spon­so­rów: Spółce Ener­ge­tycz­nej Ja­strzę­bie oraz Da­mia­no­wi Rut­kow­skie­mu.
- Puchar Hadara
wyjątkowo nie został wręczony
Po­dzię­ko­wa­nia za wie­lo­let­nie kariery za­wod­ni­cze złożone zostały Pau­li­nie Harc i Pawłowi Wi­nec­kie­mu.
- Współ­pra­cę z secją ofi­cjal­nie za­koń­czy­li tre­ne­rzy: Michał Ol­chaw­ski, Ewa i Be­nia­min Piksa.

 

SEZON REGATOWY 2012

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2012

Rybnickie Regaty Żeglarskie - 13-15.04.2012
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, Europa i OK-dinghy.
Puchar Rybnika - Interpuchar - 12-14.10.2012
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, Europa i OK- dinghy.

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2012

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Małopolska 2012

 Konkurencja Laser 4,7
Chłopcy:
2 m - Cyprian Błaszczyk
16 m - Cezary Herbeć
16 m - Tymek Radecki
19 m - Maciek Nowara
23 m - Krzysztof Malich
26 m - Paweł Winecki
Dziewczyny:
1 m - Julia Stefaniak
2 m - Agnieszka Dubiel
17 m - Paulina Harc

Konkurencja Optimist 
Chłopcy:
24 m - Wojtek Bartoniek
46 m - Kacper Błaszczyk
54 m - Kacper Nowak
59 m - Marek Składaniec
Dziewczyny:
29 m - Agata Nowara
39 m - Martyna Malich
41 m - Kasia Harc

Mistrzostwa Polski Juniorów:
5 m - Julia Stefaniak
8 m - Agnieszka Dubiel
14 m - Paulina Harc

Puchar Polski Laser 4,7
1 m - Julia Stefaniak (dziewczyny do lat 17)
1 m - Agnieszka Dubiel (dziewczyny do lat 15)
1 m - Cyprian Błaszczyk (chłopcy do lat 15)

WYDARZENIA

- Za­wod­ni­cy grupy re­ga­to­wej Laser 4,7 wzięli udział w Mi­strzo­stwach Europy w Austrii. Wspar­cie w trakcie tej imprezy za­wod­ni­cy otrzy­ma­li z  firmy „SEJ” (Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie).
- Grupę regatową Laser 4,7 przez cały sezon współprowadził Mirek Małek.
 - Za osią­gnię­te wyniki spor­to­we w mi­ja­ją­cym sezonie wy­róż­nie­ni zostali za­wod­ni­cy: Julia Ste­fa­niak, Agniesz­ka Dubiel, Cyprian Błasz­czyk, Maciej Nowara i Cezary Herbeć.
 - Za postawę godną spor­tow­ca wy­róż­nio­no Julkę Stefaniak i Krzysztofa Malicha.
 - Po­dzię­ko­wa­nia za spon­so­ring złożono na ręce:
Ja­ro­sła­wa Parmy - "SEJ",
Damiana Rut­kow­skie­go,
Marka Pierzchały
- Puchar Hadara dla naj­le­piej za­po­wia­da­ją­ce­go się że­gla­rza otrzy­mał Kacper Błaszczyk
- Zawodnicy naszego klubu zostali wyróżnieni powołaniem do Kadry Narodowej. Julia Stefaniak do Narodowej Kadry Juniorów, Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk do Kadry B na sezon 2013.

SEZON REGATOWY 2011

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2011

Rybnickie Regaty Żeglarskie - 08- 10.04.2011
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, Europa i OK-dinghy.
Puchar Rybnika - Interpuchar - 07-09.10.2011
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, Europa i OK- dinghy.

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2011

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Warszawa 2011

 Konkurencja Laser 4,7
Chłopcy:
20 m - Maciej Nowara
25 m - Cezary Herbeć
27 m - Rafał Winecki
Dziewczyny:
4 m - Julia Stefaniak
20 m - Paulina Harc
Open:
7 m - Cyprian Błaszczyk
12 m - Paweł Winecki
14 m - Tymoteusz  Radecki
21 m - Tomek Pierzchała

Konkurencja Optimist 
Dziewczyny:
6 m - Agnieszka Dubiel
Chłopcy:
38 m - Wojciech Bartoniek

Mistrzostwa Polski Juniorów
10 m - Julia Stefaniak

WYDARZENIA

- Za­wod­ni­cy grupy re­ga­to­wej Laser 4,7 wzięli udział w Mi­strzo­stwach Europy w Holenderskim Workum. Wspar­cie w trakcie tej imprezy za­wod­ni­cy otrzy­ma­li z  firmy „SEJ” (Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie).
 - Za osią­gnię­te wyniki spor­to­we w mi­ja­ją­cym sezonie wy­róż­nie­ni zostali za­wod­ni­cy: Julia Ste­fa­niak, Agniesz­ka Dubiel, Wojciech Bartoniek oraz Cyprian Błasz­czyk.
 - Za postawę godną spor­tow­ca wy­róż­nio­no Wojtka Bartońka.
 - Po­dzię­ko­wa­nia za spon­so­ring złożono na ręce:
Ja­ro­sła­wa Parmy - "SEJ",
Damiana Rut­kow­skie­go,
 - Puchar Hadara dla naj­le­piej za­po­wia­da­ją­ce­go się że­gla­rza otrzy­mała Kasia Harc.
 - Zawodniczki naszego klubu zostały wyróżnione powołaniem do Narodowej Kadry Juniorów na sezon 2012 w Żeglarstwie, Julia Stefaniak w klasie Laser 4,7 oraz Agnieszka Dubiel w klasie Optimist.

SEZON REGATOWY 2010

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2010

Rybnickie Regaty Żeglarskie - 9-11.04.2010
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Cadet, Europa, Laser 4.7, Laser Radial,
Ok-dinghy i Finn.
Puchar Rybnika - Interpuchar 2010. - 15-17.10.2010
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, Europa i Ok dinghy

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2010

Mistrzostwa NSKO do 13 lat – Chojnice
1 m – Agnieszka Dubiel
4 m – Igor Fojcik
13 m – Wojciech Bartoniek
16 m – Cyprian Błaszczyk

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Sława Śląska 2010

 Konkurencja Laser 4,7
3 m – Nikola Ojcowicz
6 m - Cezary Herbeć
7 m - Julka Stefaniak
13 m - Ania Korczak Siwicka,
19 m – Krzysztof Malich
21 m – Tymoteusz Radecki
30 m – Maciej Nowara  
 Konkurencja Cadet
8 m – Rafał Winecki, Szymon Sobik
11 m -  Paulina Harc, Zosia Gans
24 m -  Bartek Chrupek, Marcin Kozubowicz
26 m - Michał Kochański, Krzysztof Nowak 
 Konkurencja Optimist
10 m – Agnieszka Dubiel
14 m – Cyprian Błaszczyk
38 m – Paweł Winecki
32 m – Igor Fojcik

Mistrzostwa Polski klas Nieolimpijskich
Kl. Laser Radial
28 m – Maciej Nowara (25 junior)
30 m – Cezary Herbeć (27 junior)
Kl. Europa
23 m – Nikola Ojcowicz (9 juniorka)
32 m – Julia Stefaniak (15 juniorka)
 
NIVEA Błękitne Żagle w Kaliszu
Dziewczynki do lat 11:
2 m – Martyna Malich
3 m – Agata Nowara
Chłopcy do lat 11:
3 m – Kacper Błaszczyk
Chłopcy do lat 9:
1 m - Maciej Jachymski

Nivea Błękitne Żagle Rybnik
Dziewczynki do lat 11:
1 m - Agata Nowara
3 m - Katarzyna Harc
Dziewczynki do lat 9:
2 m - Julia Migacz
Chłopcy do lat 11:
1 m - Kacper Błaszczyk
Chłopcy do lat 9:
1 m - Maciej Jachymski

WYDARZENIA

 - Zawodnicy grupy regatowej Laser 4,7 wzięli udział w Mistrzostwach Europy w Hourtin (Francja). Wsparcie w trakcie tej imprezy zawodnicy otrzymali z Urzędu Miasta Rybnik oraz z firmy „SEJ” (Spółka Energetyczna Jastrzębie).
 - Zawodnicy grupy Cadet wystartowali w Mistrzostwach Świata w Pucku. Ostatnia Mistrzowska Impreza w klasie Cadet odbyła się w Polsce w 2000 roku w Gdyni. Złoty medal w tych mistrzostwach wywalczyła polska załoga- Krzysztof Małecki, Mikołaj Mickiewicz.
 - Trzech zawodników naszej sekcji zakończyło swoją karierę sportową w sezonie regatowym 2010: Nikola Ojcowicz, Bartłomiej Chrupek oraz Mateusz Kozłowski.
 - Za osiągnięte wyniki sportowe w mijającym sezonie wyróżnieni zostali zawodnicy: Nikola Ojcowicz, Julia Stefaniak, Agnieszka Dubiel, Cezary Herbeć, Rafał Winecki, Szymon Sobik oraz Cyprian Błaszczyk.
 - Za postawę godną sportowca wyróżniono dwóch zawodników: Julię Stefaniak oraz Pawła Wineckiego.
 - Podziękowania za sponsoring złożono na ręce:
Jarosława Parmy - "SEJ",
Damiana Rutkowskiego,
Marka Pierzchały,
Henryka Składańca
 - Puchar Hadara dla najlepiej zapowiadającego się żeglarza otrzymał Cyprian Błaszczyk.
 - Po raz kolejny komandor i trener Jacek Błaszczyk został nominowany w konkursie "Człowiek Roku Rybnik.com.pl" w kategorii sport.
 - Sekcja Żeglarska w celu ujednolicenia szkolenia rezygnuje ze szkolenia w klasie Cadet, na rzecz rozwoju klasy Laser 4.7 oraz Laser Radial

 

SEZON REGATOWY 2009

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2010

Rybnickie Regaty Żeglarskie - 3-5.04.2009.
Zawodnicy rywalizowali w klasach:  Cadet, Europa, Laser 4.7, Laser Radial, OK.-dinghy.
Puchar Rybnika - Interpuchar 2009. - 16-18.10.2009
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial i Europa, Ok-Dinghy i Finn.

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2009

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Znamierowice 2009.

Konkurencja Cadet
9 m - Mateusz Kozłowski, Michał Kochański,
15 m - Paulina Harc, Zofia Gans,
16 m - Bartłomiej Chrupek, Marcin Kozubowicz,
22 m - Rafał Winecki, Krzysztof Nowak. 
Konkurencja Optimist
56 m – Cezary Herbeć
 Konkurencja Laser 4,7
10 m – Nikola Ojcowicz,
18 m – Anna Korczak Siwicka
22 m – Julia Stefaniak,
24 m – Iga Fojcik,
38 m – Maciej Nowara,

Mistrzostwa NSKO do lat 11
4 m – Igor Fojcik,
6 m – Agnieszka Dubiel (1 m w klasyfikacji dziewcząt).
1 m – TS Kuźnia Rybnik w klasyfikacji klubowej.

Mistrzostwa Polski klas Nieolimpijskich
KL. EUROPA, klasyfikacja Juniorów:
6 m – Mateusz Kozłowski
8 m – Nikola Ojcowicz

Śląski Puchar Optymista konkurencja Optimist UKS
24 m - Składaniec Marek
36 m - Pierzchała Tomek
42 m - Nowara Agata (10 m – wśród dziewcząt)

Mistrzostwa Śląska i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie Optymista
7m- Harc Katarzyna
31m Agata Nowara
37m – Malich Martyna
29m Marek Składaniec
30m – Pierzchała Tomek

WYDARZENIA

 - Do grona Honorowych członków klubu dołączył wieloletni komandor klubu Jan Gustyn.
- Zawodnicy klasy Cadet pożegnali i podziękowali trenerowi Piotrowi Sikorskiemu. Nowym trenerem klasy Cadet od sezonu 2009 została Agata Piecha.
 - Dwóch zawodników naszej sekcji zakończyło swoją karierę sportową w sezonie regatowym 2009: Mateusz Giemza i Iga Fojcik.
 - Za osiągnięte wyniki sportowe w mijającym sezonie wyróżnieni zostali zawodnicy: Agnieszka Dubiel, Cyprian Błaszczyk, Wojciech Bartoniek i Igor Fojcik.
 - Za postawę godną sportowca wyróżniono dwóch zawodników: Macieja Nowarę i Rafała Wineckiego.
 - Puchar Hadara dla najlepiej zapowiadającego się żeglarza otrzymał Igor Fojcik.
 - W trakcie klubowego spotkania wręczona została kronika ufundowana przez Państwo Zofię i Marka Pierzchałę, w której począwszy od 2007 roku zapisujemy historię sekcji.
 - Komandor i trener Jacek Błaszczyk został nominowany w konkursie "Człowiek Roku Rybnik.com.pl" w kategorii sport.
 - Komandor Jacek Błaszczyk został wyróżniony odznaką „zasłużonego dla Śląskiego Żeglarstwa”

 

SEZON REGATOWY 2008

KOMANDOR: JACEK BŁASZCZYK

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2008

Utex – Ski – Yachting - 14-16.03.2008
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard i Europa
Rybnickie Regaty Żeglarskie - 11-13.04.2008
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europa i Ok-dinghy
Puchar Rybnika – Interpuchar - 17-19.10.2008
Zawodnicy rywalizowali w klasach:  Optimist, Cadet, Europa, Laser 4.7, Laser Radial,

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2008

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Dobrzyń 2008.

 Konkurencja Cadet
8 m – Mateusz Kozłowski, Michał Kochański
19 m – Paweł Głowicki, Kozubowicz Marcin
20 m – Bartłomiej Chrupek, Agnieszka Dubiel
27 m – Rafał Winecki, Krzysztof Nowak
 Konkurencja Optimist
33 m – Anna Korczak Siwicka
35 m – Julia Stefaniak
26 m – Maciej Nowara
28 m – Krzysztof Kobryń
47 m – Karol Kobryń
56 m – Cezary Herbeć
 Konkurencja Laser 4,7
14 m – Nikola Ojcowicz
14 m – Wiktor Kobryń
23 m – Iga Fojcik

Mistrzostwa Śląska - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików kl. Optimist
3 m – Igor Fojcik
2 m – Agnieszka Dubiel

Nivea Błękitne Żagle – Rybnik kl. Optimist
1 m - Wojtek Bartoniek
2 m - Cyprian Błaszczyk
3 m - Tymoteusz Radecki.
2 m -  Agaty Nowary (klasyfikacji dziewcząt do lat 9 )
2 m – Kacper Błaszczyk (do lat 9

WYDARZENIA

- Zawodnicy grupy Optimist wzięli udział w prestiżowych regatach Meeting del Garda. Miłym zaskoczeniem było 5 miejsce Agnieszki Dubiel wśród dziewcząt w kategorii „Cadetti” (164 zawodników).
 - Zawodnicy klas Laser 4,7 i 470 wzięli udział na Międzynarodowej Imprezie Żeglarskiej „Gdynia Sailing Days”.
 - Zawodnicy kl. Laser 4,7 wzięli udział w Mistrzostwach Świata które odbyły się w Chorwackim Trogirze. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu sponsorów, firm: Agricola Hale, Termoexpert oraz Henryka Składańca.

 

SEZON REGATOWY  2007

Komandor: Bogdan Grzywniak

REGATY ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ W SEZONIE 2007

Utex – Ski – Yachting - 30.03 – 02.04.06
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Europa, Laser, Laser Radial. Laser 4,7,Puchar
Elektrowni Rybnik - 31.03 – 02.04.06
Zawodnicy rywalizowali w klasach:. Europa, Laser, Laser Radial. Laser 4,7, Ok’dinghy
Puchar Rybnika - 19-21.10.07
Zawodnicy rywalizowali w klasach: Optimist, Cadet, Europa, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard.

NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ ZAWODNIKÓW SEKCJI W SEZONIE 2007

Mistrzostwa Światwa W Kl.Cadet- Walia 2007
4 m - Mateusz Giemza, Pawłem Głowicki

Mistrzostwa Europy W Kl. Optimist- Grecja 2007
18 m - Wiktor Kobryń

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Szczecin 2007

Konkurencja Cadet:
 3 m – Mateusz Giemza, Paweł Głowicki
5 m – Aneta Harnasz, Paulina Harc
34 m – Mikołaj Chrupek, Bartłomiej Chrupek
Konkurencja L’Equipe:
7 m – Mateusz Kozłowski, Piotr Ratajczak
 Konkurencja Laser 4,7:
6 m – Wiktor Kobryń
8 m – Jakub Bajor
 Konkurencja Optimist:
 12 m – Iga Fojcik
20 m – Nikola Ojcowicz
24 m – Ania Korczak Siwicka
42 m – Krzysztof Kobryń

Puchar Europy W Kl. Laser 4,7 – Puck 2007
6m – Wiktor KobryńDrużynowy 
Puchar Polski W Kl. Optimist Gr.B
4 m – TS Kuźnia Rybnik

Wydarzenia

 - Rada Komandora wycofała poparcie dla urzędującego Komandora- kierownika sekcji Jana Gustyna. Kierownikiem został Bogusław Grzywniak, który po kilku miesiącach zrezygnował z funkcji. Od dnia 15.09.2007 funkcję komandora klubu pełni Jacek Błaszczyk.
 - Podziękowania złożone zostały dla Jana Gustyna za wieloletnią współpracę w funkcji komandora klubu oraz Aleksandrowi Mettlerowi za dotychczasową współpracę trenerską i sukcesy najmłodszych żeglarzy.
 - Trenerem grupy Optimist od sezonu 2007 zostaje Michał Olchawski.
 - Karierę zakończyli zawodnicy: Maciej Rduch, Tomasz Duda, Jakub Bajor, Marcin Kanafek.
 - Za osiągnięte wyniki sportowe w mijającym sezonie wyróżnieni zostali zawodnicy: Wiktor Kobryń (za ME w kl. Optimist), Mateusz Giemza i Paweł Głowicki.

 - Puchar Hadara dla najlepiej zapowiadającego się żeglarza otrzymała: Julia Stefaniak.

- Wiktor, Krzysztof i Ela Kobryń gościli u Pana Klepczyńskiego, w audycji sportowej Radia Katowice.
 - Załoga kl. Cadet Mateusz Giemza i Paweł Głowicki zostali zgłoszona do drugiej edycji konkursu organizowanego przez portal rybnik.com.pl na "człowieka roku" Rybnik.com.pl w kategorii sport.

 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik