Regulamin

   REGULAMIN SEKCJI ŻEGLARSKIEJ TOWARZYSTWA SPORTOWEGO “KUŹNIA”.

 1.Stałym terenem działania sekcji jest Rybnik.

 2. Siedzibą Sekcji jest teren Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku Stodołach.

 3. Sekcja nie posiada osobowości prawnej. W zakresie stosunków cywilno - prawnych reprezentowana jest przez Zarząd Towarzystwa Sportowego “KUŹNIA”, z siedzibą 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 1.

 4. Sekcja jest zarejestrowana w rejestrze klubów i sekcji żeglarskich Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Katowicach pod nr 40, oraz posiada licencję w sporcie kwalifikowanym nr. 011 Polskiego Związku Żeglarskiego.

 5. Sekcja posiada logotyp oraz ma prawo używania bandery i godła Polskiego Związku Żeglarskiego.

 6. Sekcja używa pieczęci podłużnej.

 7. Celem Sekcji jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie sportu żeglarskiego we wszystkich jego formach (organizacja regat, zgrupowań, treningów, eventów),   
a w szczególności prowadzenie działalności sportowej, wychowawczej, szerzenie wiedzy i rozpowszechnianie informacji w zakresie żeglarstwa.

 8. Członkami sekcji są: Komandor, Członkowie Honorowi, Członkowie Zasłużeni, Rada Sekcji, Trenerzy i członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie.

 9. Sekcją kieruje Komandor, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za majątek sekcji.

 10. Prezes Zarządu TS “Kuźnia”, po zasięgnięciu opinii Rady Sekcji, powołuje i odwołuje Komandora, oraz określa zakres jego obowiązków.

 11. Komandor zwołuje spotkania Rady Sekcji 2 razy w roku.

 12. Rada Sekcji wybierana jest przez Komandora Sekcji spośród aktywnych, pełnoletnich członków sekcji (lub reprezentanta członka sekcji którym może być jego rodzic lub opiekun prawny) oraz z osób aktywnie uczestniczących w życiu sekcji. Rada Sekcji wybierana jest  1 raz w roku i nie może liczyć więcej niż 12 osób.

 13. Przyjmuje się że w skład Rady Sekcji powinni wchodzić:
- Komandor Sekcji
- Trenerzy poszczególnych grup regatowych/szkoleniowych
- Trenerzy PEWiŻ
- Przedstawiciele poszczególnych grup zarekomendowani przez trenera grupy (minimum 2 osoby z grupy)
- osoby niezależne, wybrane przez komandora.

 14. Rada Sekcji jest organem doradczym i opiniotwórczym Komandora.

 15. Tytuły honorowe członkom nadaje Komandor i Rada Sekcji.

 16. Zawodnicy którzy są członkami sekcji zobowiązani są do systematycznego opłacania składek członkowskich i posiadania aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa wystawionego rzez lekarza sportowego.

 17. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia strojów klubowych ze znakami fundatorów i partnerów sekcji

 18. Regulamin Sekcji obowiązuje od 16.06.2018 roku.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik