ŻEGLARSTWO W SZKOLE

Już siódmy rok z rzędu w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku utwo­rzo­ne zo­sta­ną klasy spor­to­we o profilu że­glar­skim!
1 klasa SP oraz 4 klasa SP. Klasy sportowe o profilu żeglarskim to część re­ali­zo­wa­ne­go od 2016 roku w Rybniku Pro­gra­mu Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej. Oferta klas żeglarskich skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich dzieci kan­dy­du­ją­cych do 1 i 4 klasy SP w roku szkol­nym 2024/2025.

W klasach o profilu że­glar­skim w roku szkol­nym 2023/2024 uczy się ok 60 dzieci. Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska w Rybnik.eu - Miasto Rybnik w dzielnicy Stodoły

Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. Zajęcia do­pa­so­wa­ne są do in­dy­wi­du­al­ne­go poziomu umie­jęt­no­ści ucznia. W mie­sią­cach zi­mo­wych w szkole od­by­wa­ją się zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, teo­re­tycz­ne oraz bez­płat­ne zajęcia na basenie. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. 

Aby do­łą­czyć do klasy że­glar­skiej nie są wy­ma­ga­ne umie­jęt­no­ści że­glar­skie!
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem dziecka do klasy żeglarskiej, prosimy o wpisanie się na listę kandydatów w sekretariacie szkoły tel. 32 4221840 (zgłoszenie nie jest wiążące, daje nam możliwość kontaktu z Państwem w sprawach organizacyjnych).

 

ZA­PRA­SZA­MY NA SPO­TKA­NIA Z SEKCJĄ ŻE­GLAR­SKĄ W SZKOLE!

DZIEŃ OTWARTY 

7 marca ​2024 godz. 17-19.​00 w SP 10 w Rybniku (ul. Grun­waldz­ka 18)

 

SPOTKANIA W SZKOLE Z TRENERAMI

Rodziców i dzieci zapraszamy w marcu na spotkania z w szkole z trenerami! 
Trenerzy opowiedzą o idei i zasadach funkcjonowania klas żeglarskich, rozwieją wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na wszystkie pytania ;)

Terminy spotkań:
27 i 28 luty godz. 15.30 
12 i 20 marzec godz. 15.30 

 

ZAJĘCIA OTWARTE W SEKCJI ŻEGLARSKIEJ TS KUŹNIA RYBNIK w Rybniku Stodołach 

Od 17 kwietnia w każdą środę zapraszamy na zajęcia pokazowe w sekcji! Będziecie mogli zobaczyć z bliska jak wyglądają zajęcia z ŻEGLARSTWA dla najmłodszych ;) Postawić swoje pierwsze kroki na łódce :) Zapraszamy dzieci oraz rodziców :)

  

Re­gu­la­min naboru:

Do 1 klasy spor­to­wej o profilu że­glar­skim przyj­mu­je się kan­dy­da­tów, którzy: 

1) Po­sia­da­ją pisemną zgodę ro­dzi­ców na uczęsz­cza­nie kan­dy­da­ta do szkoły lub od­dzia­łu; (do­star­czo­ny naj­póź­niej w dniu 03. 06. 2020)

2) Przed­sta­wią pisemną opinię na temat kan­dy­da­ta wy­sta­wio­ną przez wy­cho­waw­cę grupy przed­szkol­nej (Ze względu na spe­cy­fi­kę sportu oraz dbałość o bez­pie­czeń­stwo, Sekcja za­strze­ga sobie moż­li­wość odbycia z opie­ku­na­mi kan­dy­da­tów in­dy­wi­du­al­nej rozmowy opi­niu­ją­cej)

 3) Pod­da­dzą się próbie spraw­no­ści fi­zycz­nej, na wa­run­kach usta­lo­nych przez Sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik 

Wa­run­kiem roz­po­czę­cia nauki w klasie spor­to­wej jest po­sia­da­nie bardzo dobrego stanu zdrowia, po­twier­dzo­nego orze­cze­niem le­kar­skim wydanym przez lekarza pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej 

 

Wa­run­kiem po­wsta­nia klasy spor­to­wej jest za­kwa­li­fi­ko­wa­nie minimum 20 dzieci. 

 

ZA­PRA­SZA­MY !plakat_nabor_4.jpg
plakat_nabor_4.jpg
DSC6981.jpg
DSC6981.jpg
agle3of4-3.jpg
agle3of4-3.jpg
agle4of4-3.jpg
agle4of4-3.jpg
agle6of6-2.jpg
agle6of6-2.jpg
agle2of7.jpg
agle2of7.jpg
agle2of5.jpg
agle2of5.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik