Artykuły

Przekaż 1% na Fundację EDF Polska.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji EDF Polska, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2016 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Miasto wspiera "nasze żagle".

Podzielone zostały środki na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzymała na całoroczną działalność 75000 złotych z tej dotacji. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań i zawodników w nadchodzącym sezonie regatowym 2017! ... Wielkie dzięki! :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Niech Wigilia i święta Bożego Narodzenia upłyną Wam spokojnie i radośnie, oby Wasze marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania. W Nowym 2017 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Nasi zawodnicy w kadrze narodowej na 2017!

Na uroczystej Gali Polskiego Związku Żeglarskiego wręczono nominacje do kadr narodowych (Akademi PZŻ) na następny sezon. Wśród nominowanych zostali także nasi zawodnicy: Kasia Harc - Laser Radial, Kacper Błaszczyk - Laser Standard, Maciej Jachymski - Laser Radial, Bartek Mierzwa - Laser 4.7 oraz Igor Labocha - Laser 4.7. Serdeczne gratulacje dla zawodników za nominacje i wytrwałości w następnych regatowych krokach! :) 

Zakończyliśmy sezon 2016.

W pięknej pogodzie przebiegały regaty zakończenia sezonu w TS Kuźnia. Rozegrane zostały wszystkie wyścigi w klasie Omega i Optimist. W klasie Omega ostatni wyścig był biegiem medalowym. W sobotę podczas klubowgo spotkania wręczyliśmy wyróżnienia i nagrody dla zawodników, sponsorów i rodziców. Opuściliśmy banderę tym samym zamykając sezon żeglarski w naszej sekcji. W regatch zwyciężali Zuzia Widomska, Hania Koczar, Wojtek i Maciek Wójcik w Optimiście oraz Mirek Małek, Darek Migacz i Sławek Porwoł w Omedze. Gratulacje. Wszystkie pozostałe wyróżnienia, zdjęcia i wyniki w czytaj artykuł ... 

Już w następny weekend Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

Już w wekeend 22-23.​10.​2016 spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2016, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we, na arenie eu­ro­pej­skiej, ogól­no­pol­skiej i w Po­łu­dnio­wej Lidze Lasera i Opti­mi­sta! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w czterech klasach - Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial i Standard na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ, MMM, MP AOC) oraz Mi­strzostw Europy i Świata w trzech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się zajęcia na­bo­ro­wej szkółki wa­ka­cyj­nej. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w czytaj artykuł. Za­pra­sza­my!

Puchar Rybnika.

Ostatnie zawody zamykające sezon regatowy 2016 na południu Polski już za nami. Blisko 170 sterników żeglowało w Pucharze Rybnika. Udało się rozegrać regaty, a w piątek panowała iście żeglarska pogoda. W pierwszej trójce regat uplasowali się Hania Koczar w Optimiście na 1 miejscu oraz 1 miejsce Kacper Błaszczyk i 3 miejsce Marcin Kozubowicz w Laserze Radialu. Gratulujemy naszym zawodnikom! :) Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i już teraz zapraszamy ponownie do Rybnika. Foto z regat już niebawem, a wyniki regat już w załączeniu ... 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik