Zakończenie Sezonu Regatowego 2012.

W miniony weekend na wodach naszego jeziora ro­ze­gra­no ostat­nie regaty że­glar­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez sekcję że­glar­ską TS Kuźnia w sezonie 2012. Ro­ze­gra­no tylko 2 wyścigi w 3 klasach że­glar­skich. Prze­dział wieku star­tu­ją­cych to 8 - 60 lat ;) Naj­star­si że­gla­rze jak co roku ścigali się w pre­sti­żo­wej klasie Omega, naj­młod­si ry­wa­li­zo­wa­li na Opti­mi­stach i La­se­rach 4,7. Błę­kit­na Wstęga Zalewu Ryb­nic­kie­go nie została rozegrana ale przypadła zwycięzcy klasy Omega Darkowi Migaczowi.

W sobotę tra­dy­cyj­nie odbyło się uro­czy­ste za­koń­cze­nie sezonu re­ga­to­we­go. Jak co roku rozdane zostały nagrody i wy­róż­nie­nia za mi­ja­ją­cy sezon.
Za wybitne wyniki spor­to­we wy­róż­nie­nie otrzy­ma­li za­wod­ni­cy:
Julia Ste­fa­niak, Agniesz­ka Dubiel, Cyprian Błasz­czyk, Maciej Nowara i Cezary Herbeć.
Za postawę godną spor­tow­ca wy­róż­nio­no Julkę Stefaniak i Krzysztofa Malicha.
Tre­ne­rzy i za­wod­ni­cy złożyli po­dzię­ko­wa­nia na ręce ro­dzi­ców Spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia otrzy­ma­li: Ewelina Winecka, Krysia Stefaniak, Danka i Piotr Harc, Marek Pierz­cha­ła, Adam Bar­to­niek, Darek Migacz, Krysia Ste­fa­niak, Jan Herbeć.
Puchar Hadara -  prze­chod­ni puchar przy­zna­wa­ny naj­le­piej za­po­wia­da­ją­cym się za­wod­ni­kom sekcji, został prze­ka­zany Kacprowi Błaszczykowi.
Julka Migacz i Maciek Jachymski
po­dzię­ko­wa­li i po­że­gna­li się z tre­ne­ra­mi grupy Nivea Błę­kit­ne Żagle - Ewą i Benkiem. Od nowego sezonu będą walczyć w star­szej grupie OPP pod okiem trenera Michała.

Zło­ży­li­śmy również spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia na ręce naszych spon­so­rów: Jarka Parmy (Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie), Damiana Rut­kow­skie­go i Marka Pierzchały.

W nie­dzie­lę ogło­szo­no wyniki roz­gry­wa­nych regat oraz uro­czy­ście opusz­czo­no Banderę.

Wyniki:

kl. Omega
1m- Darek Migacz, Michał Chmielarz, Olek Labocha
2m- Jacek Blaszczyk, Gosia Błaszczyk, Tomek Sibon
3m- Rysiek Mościcki, Karol Tomczyk, Krzysztof Grędziak
4m- załoga Mirka Małka
5m- załoga Tomka Dudy
6m- załoga Mirka Piechy
7m- załoga Jurka Lewandowskiego
8m- załoga Rafała Wineckiego
9m- załoga Marcina Ojcowicza
10m- załoga Maćka Piechy
11m- załoga Olka Mettlera
12m- załoga Jagody Góreckiej

kl. Opti­mist
1m- Marek Składaniec
2m- Kacper Błaszczyk
3m- Maciej Jachymski

Opti­mist Nivea Błę­kit­ne Żagle:

1m - Maciej Jachymski

2m - Julka Migacz

3m - Karolina Siergiej

kl. Laser 4,7
1m- Paweł Winecki
2m- Cyprian Błasz­czyk
3m- Julka Stefaniak

Błę­kit­na Wstęga:
1m- załoga Darka Migacza

Galeria

DSC05989.jpg
DSC05989.jpg
DSC05991.jpg
DSC05991.jpg
DSC05992.jpg
DSC05992.jpg
DSC05994.jpg
DSC05994.jpg
DSC05998.jpg
DSC05998.jpg
DSC06000.jpg
DSC06000.jpg
DSC05860.jpg
DSC05860.jpg
DSC05871.jpg
DSC05871.jpg
DSC05878.jpg
DSC05878.jpg
DSC05897.jpg
DSC05897.jpg
DSC05905.jpg
DSC05905.jpg
DSC05927.jpg
DSC05927.jpg
DSC05946.jpg
DSC05946.jpg
DSC05893.jpg
DSC05893.jpg
DSC05891.jpg
DSC05891.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik