Już w następny weekend Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

 

 

 

 

 

 

 

Program Za­koń­cze­nia:

22,10,16 (sobota)

10,00 – odprawa ster­ni­ków regat w klasach: Optimist i Omega

11,30 – start do pierw­sze­go wyścigu regat - wyścigi eli­mi­na­cyj­ne 

17,00 – spo­tka­nie klubowe - nagrody, wy­róż­nie­nia, po­dzię­ko­wa­nia, po­czę­stu­nek. 

23,10,16 (nie­dzie­la)

11,00 – start do ko­lej­nych wy­ści­gów regat. Pierw­szy wyścig dnia jest wy­ści­giem o „Błę­kit­ną Wstęgę”.

16,00 – za­koń­cze­nie regat i uroczyste opuszczenie bandery

Wpisowe do regat - nie ma ;)

Wpisowe do Błę­kit­nej  Wstęgi - nie ma ;)

Zgło­sze­nia przyj­mu­ję te­le­fo­nicz­nie lub na maila j.​blasz­czy­k@​zagle.​rybnik.​pl

Lista star­to­wa Omega: Jerzy Le­wan­dow­ski, Mirek Piecha, Mirek Małek, Rychu Mo­ścic­ki, Wojtek Paszek, Marcin Oj­co­wicz, Kamil Stęplowski, Tomek Duda, Olek Mettler, Darek Migacz, reprezentacja zawodników, re­pre­zen­ta­cja ro­dzi­ców. Lista za­mknię­ta!!!

Za­pra­sza­my na Za­koń­cze­nie Sezonu z TS Kuźnia! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik