ŻEGLARSKA SZKÓŁKA WAKACYJNA DLA DZIECI 2023!

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, specjalizującej się w szkoleniu żeglarskim dzieci i młodzieży, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, obiad oraz wynajem łodzi.

Or­ga­ni­za­tor:  Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik.
Miejsce: Przy­stań Sekcji Że­glar­skiej, Rybnik – Stodoły.
Cena: 850 zł od uczest­ni­ka.

Pro­pa­go­wa­nie i nauka że­glar­stwa wśród dzieci, nabór przy­szłych za­wod­ni­ków do grupy re­ga­to­wej Opti­mist.

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, obiad oraz wynajem łodzi.

Terminy zgru­po­wań

I zgru­po­wa­nie: 26-30.06.​2023 

II zgru­po­wa­nie: 03-07.07.​2023

III zgru­po­wa­nie: 10-14.07.​2023

IV zgru­po­wa­nie: 17-21.07.2023

V zgru­po­wa­nie: 21-25.08.​2023

VII zgrupowanie 7-11.08.2023

Standardowe szkolenie w ramasz Żeglarskiej Szkółki Wakacyjnej z elementami SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DZIECI NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO 

  • trener prowadzący: Marcin Kozubowicz
  • zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: kozubowicz1@gmail.com 

 

Zapisy i warunki uczest­nic­twa

Zgło­sze­nia prosimy prze­sy­łać na e-mail trenera pro­wa­dzą­ce­go. W treści po­da­je­my:

  • imię i na­zwi­sko dziecka, 
  • pesel,
  • rok uro­dze­nia, 
  • kontakt e-mail oraz telefon kontaktowy (bardzo ważne dla in­for­ma­cji zwrot­nej).

Przelew całej kwoty na konto sekcji: BGŻ SA 51 2030 0045 1110 0000 0247 3560

2 tyg. przed roz­po­czę­ciem zajęć (jeżeli dziecko zostało za­pi­sa­ne w ter­mi­nie krót­szym niż 10 dni, wpłatę prosimy dokonać moż­li­wie jak naj­szyb­ciej ). 
W pierw­szym dniu zgru­po­wa­nia prze­ka­zu­je­my tre­ne­rom wy­peł­nio­ną de­kla­ra­cję człon­kow­ską sekcji i kartę zgłosze­nia (do­ku­men­ty do po­bra­nia w za­łą­cze­niu!), oraz dowód wpłaty za zajęcia.

O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu dziecka na zajęcia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń! Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przekazane drogą e-mail.

Na wszel­kie pytania chętnie od­po­wie­my i je­ste­śmy do dys­po­zy­cji pod naszymi ad­re­sa­mi ma­ilo­wy­mi.

Galeria

TSKuzniaRybnik-sekcjaeglarska_15062019_gwidonlibera__MGL2891.jpg
TSKuzniaRybnik-sekcjaeglarska_15062019_gwidonlibera__MGL2891.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-6.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-6.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-8.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-8.jpg
lotto-3.jpg
lotto-3.jpg
lotto-8.jpg
lotto-8.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik