Żeglarska Szkółka Wakacyjna 2022!

Wa­ka­cyj­ne zajęcia dla dzieci.
Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, ubez­pie­cze­nie NWW, obiad oraz wynajem łodzi.

 


Or­ga­ni­za­tor:
  Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik

Miejsce: Przy­stań Sekcji Że­glar­skiej, Rybnik – Stodoły.

Cena: 750 zł od uczest­ni­ka

Pro­pa­go­wa­nie i nauka że­glar­stwa wśród dzieci, nabór przy­szłych za­wod­ni­ków do grupy re­ga­to­wej Opti­mist.

Zajęcia 5 dniowe od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, obiad oraz wynajem łodzi.

Terminy zgru­po­wań:

I zgru­po­wa­nie 27.06- 01.07.​2022 

Trener prowadzący Mirosław Małek zgłoszenia na:

m.malek@pol33.pl


II zgru­po­wa­nie 04-08.07.​2022

Trener prowadzący Agata Mrugalska zgłoszenia na

a.mrugalskasailing@gmail.com   tel. 504 806 385


III zgru­po­wa­nie 11-15.07.​2022 

Trener prowadzący Agata Mrugalska zgłoszenia na:

a.mrugalskasailing@gmail.com  tel. 504 806 385


IV zgru­po­wa­nie 01-05.08.2022

Trener prowadzący Mirosław Małek zgłoszenia na:

m.malek@pol33.pl

 


 Zapisy i warunki uczest­nic­twa: 

Zgło­sze­nia prosimy prze­sy­łać na e-mail trenera pro­wa­dzą­ce­go:

W treści po­da­je­my:
- imię i na­zwi­sko dziecka, 
- pesel (nie­zbęd­ny przy ubez­pie­cze­niu)
- rok uro­dze­nia, 
- kontakt e-mail oraz telefon kontaktowy (bardzo ważne dla in­for­ma­cji zwrot­nej).


Przelew całej kwoty na konto sekcji
konto: BGŻ SA 51 2030 0045 1110 0000 0247 3560
- 2 tyg. przed roz­po­czę­ciem zajęć (jeżeli dziecko zostało za­pi­sa­ne w ter­mi­nie krót­szym niż 10 dni, wpłatę prosimy dokonać moż­li­wie jak naj­szyb­ciej ). 
W pierw­szym dniu zgru­po­wa­nia prze­ka­zu­je­my tre­ne­rom wy­peł­nio­ną de­kla­ra­cję człon­kow­ską sekcji i kartę zgłosze­nia (do­ku­men­ty do po­bra­nia w za­łą­cze­niu!), oraz dowód wpłaty za zajęcia.

O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu dziecka na zajęcia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń! 

Na wszel­kie pytania chętnie od­po­wie­my i je­ste­śmy do dys­po­zy­cji pod naszymi ad­re­sa­mi ma­ilo­wy­mi. 

Dokumenty do pobrania poniżej:

Galeria

86831351_2958902934175906_2726883210200875008_o.jpg
86831351_2958902934175906_2726883210200875008_o.jpg
TSKuzniaRybnik-sekcjaeglarska_15062019_gwidonlibera__MGL2891.jpg
TSKuzniaRybnik-sekcjaeglarska_15062019_gwidonlibera__MGL2891.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-6.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-6.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-8.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-8.jpg
lotto-3.jpg
lotto-3.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik