NABÓR DO KLAS ŻEGLARSKICH

Szósty rok z rzędu w SZKOLE POD­STA­WO­WEJ Z OD­DZIA­ŁA­MI MI­STRZO­STWA SPOR­TO­WE­GO NR 10 W RYBNIKU utwo­rzo­ne zo­sta­ną klasy sportowe o profilu że­glar­skim

 – 1 klasa SP 

4 klasa SP  

To część re­ali­zo­wa­ne­go od kilku lat w Rybniku Pro­gra­mu Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej. Oferta skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich dzieci kandydujących do 1 i 4 klasy SP w roku szkolnym 2023/2024.

Uczniowie klas żeglarskich uczestniczą w zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nauki żeglarstwa wśród dzieci jak również prowadzenia zawodników na wysokim poziomie sportowym. W programie zajęcia sportowe prowadzone przez cały rok szkolny, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia na świeżym powietrzu, realizacja programu nauki żeglowania dla dzieci , zajęcia na basenie w sezonie zimowym. Uczęszczanie do klasy żeglarskiej jest bezpłatne!

W klasach o profilu że­glar­skim w roku szkol­nym 2022/2023 uczy się ok 60 dzieci (zajęcia re­ali­zo­wa­ne są w klasie IV, V, VIII). Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w SEKCJI ŻE­GLAR­SKIEJ TS KUŹNIA RYBNIK w Rybniku Stodołach. Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. Zajęcia dopasowane są do indywidualnego poziomu umiejętności ucznia. W mie­sią­cach zi­mo­wych w szkole od­by­wa­ją się zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, teo­re­tycz­ne oraz bezpłatne zajęcia na basenie. Uczymy dzieci żeglarstwa od podstaw przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Aby dołączyć do klasy żeglarskiej nie są wymagane umiejętności żeglarskie.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z SEKCJĄ ŻEGLARSKĄ W SZKOLE!

DZIEŃ OTWARTY - 27.02.2023 godz. 17-19.00 w SP 10 w Rybniku (ul. Grunwaldzka 18)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI- 1,6,8.03.2023 W SP 10 W Rybniku

Na spotkaniach z Sekcją w SP 10 będziemy mieli szansę się poznać i z bliska zobaczyć jak wygląda żeglarstwo dla dzieci! Między innymi zostanie zaprezentowana łódka szkoleniowa dla dzieci - OPTIMIST! ZAPRASZAMY!

 

Terminy zajęć otwar­tych dla kandydatów do klasy 4 SP zostaną podane z początkiem kwietnia.

 

Wszel­kie in­for­ma­cje na temat naboru do klas że­glar­skich oraz zajęć że­glar­skich dla dzieci pro­wa­dzo­nych przez sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik do­stęp­ne są pod numerem telefonu 504806385, na stronie www.​za­gle­ryb­nik.​pl oraz na https://www.facebook.com/profile.php?id=100063564281685 

Galeria

szkkawakacyjna202219of88.jpg
szkkawakacyjna202219of88.jpg
szkkawakacyjna20226of88.jpg
szkkawakacyjna20226of88.jpg
szkkawakacyjna202215of88.jpg
szkkawakacyjna202215of88.jpg
lotto-2.jpg
lotto-2.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2022.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2022.jpg
tapetafb1of1.jpg
tapetafb1of1.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-98.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-98.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik