NABÓR DO KLAS ŻEGLARSKICH na rok szkolny 2024/2025

W klasach o profilu że­glar­skim w roku szkol­nym 2023/2024 uczy się ok 60 dzieci. Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska w Rybnik.eu - Miasto Rybnik w dzielnicy Stodoły

Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. Zajęcia do­pa­so­wa­ne są do in­dy­wi­du­al­ne­go poziomu umie­jęt­no­ści ucznia. W mie­sią­cach zi­mo­wych w szkole od­by­wa­ją się zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, teo­re­tycz­ne oraz bez­płat­ne zajęcia na basenie. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. 

Aby do­łą­czyć do klasy że­glar­skiej nie są wy­ma­ga­ne umie­jęt­no­ści że­glar­skie!
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem dziecka do klasy żeglarskiej, prosimy o wpisanie się na listę kandydatów w sekretariacie szkoły tel. 32 4221840 (zgłoszenie nie jest wiążące, daje nam możliwość kontaktu z Państwem w sprawach organizacyjnych).

Zapraszamy na DNI OTWARTE w TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska 

    7 MAJ 2024 - godz. 17.00 REJS PO ZALEWIE RYBNICKIM dla dzieci i rodziców!  

14 MAJ 2024 - godz. 17.00 GRY i ZABAWY NA WODZIE na łódkach dla dzieci! 

ZAJĘCIA POKAZOWE w każdą środę maja o godz. 16.00 w SEKCJI! Trenerzy opowiedzą o idei i zasadach funkcjonowania klas żeglarskich, rozwieją wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na wszelkie pytania, będzie to okazja żeby zobaczyć z bliska jak wygląda szkolenie żeglarskie najmłodszych a chętni będą mogli spróbować swoich sił na wodzie Zapraszamy !!!

 

 

 tel. 504806385

 https://​www.​fa­ce­bo­ok.​com/​profile.​php?​id=100063564281685  

Zapraszamy!

Galeria

329791117_752896913066768_5161828448570853190_n.jpg
329791117_752896913066768_5161828448570853190_n.jpg
329904880_536480044963463_6499013151474048450_n.jpg
329904880_536480044963463_6499013151474048450_n.jpg
330153852_1436141857126437_7276368263881611144_n.jpg
330153852_1436141857126437_7276368263881611144_n.jpg
328277244_582608076720099_4182570673437684572_n.jpg
328277244_582608076720099_4182570673437684572_n.jpg
330144056_1384676822279243_9137042335546051471_n.jpg
330144056_1384676822279243_9137042335546051471_n.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik