NABÓR DO KLAS ŻEGLARSKICH na rok szkolny 2024/2025

W klasach o profilu że­glar­skim w roku szkol­nym 2023/2024 uczy się ok 60 dzieci. Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska w Rybnik.eu - Miasto Rybnik w dzielnicy Stodoły

Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. Zajęcia do­pa­so­wa­ne są do in­dy­wi­du­al­ne­go poziomu umie­jęt­no­ści ucznia. W mie­sią­cach zi­mo­wych w szkole od­by­wa­ją się zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, teo­re­tycz­ne oraz bez­płat­ne zajęcia na basenie. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. 

Aby do­łą­czyć do klasy że­glar­skiej nie są wy­ma­ga­ne umie­jęt­no­ści że­glar­skie!
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem dziecka do klasy żeglarskiej, prosimy o wpisanie się na listę kandydatów w sekretariacie szkoły tel. 32 4221840 (zgłoszenie nie jest wiążące, daje nam możliwość kontaktu z Państwem w sprawach organizacyjnych).

 

ZA­PRA­SZA­MY NA SPO­TKA­NIA Z SEKCJĄ ŻE­GLAR­SKĄ W SZKOLE!

DZIEŃ OTWARTY 

7 marca ​2024 godz. 17-19.​00 w SP 10 w Rybniku (ul. Grun­waldz­ka 18)

 

SPOTKANIA W SZKOLE Z TRENERAMI

Rodziców i dzieci zapraszamy w marcu na spotkania z w szkole z trenerami!
Trenerzy opowiedzą o idei i zasadach funkcjonowania klas żeglarskich, rozwieją wszelkie wątpliwości i odpowiedzą na wszystkie pytania ;)

Terminy spotkań:
27 i 28 luty godz. 15.30
12 i 20 marzec godz. 15.30 

 

ZAJĘCIA OTWARTE W SEKCJI ŻEGLARSKIEJ TS KUŹNIA RYBNIK w Rybniku Stodołach 

Od 17 kwietnia w każdą środę zapraszamy na zajęcia pokazowe w sekcji! Będziecie mogli zobaczyć z bliska jak wyglądają zajęcia z ŻEGLARSTWA dla najmłodszych ;) Postawić swoje pierwsze kroki na łódce :) Zapraszamy dzieci oraz rodziców :)

 

ZAPRASZAMY!!

 tel. 504806385

 https://​www.​fa­ce­bo­ok.​com/​profile.​php?​id=100063564281685  

Zapraszamy!

Galeria

329904880_536480044963463_6499013151474048450_n.jpg
329904880_536480044963463_6499013151474048450_n.jpg
330153852_1436141857126437_7276368263881611144_n.jpg
330153852_1436141857126437_7276368263881611144_n.jpg
328277244_582608076720099_4182570673437684572_n.jpg
328277244_582608076720099_4182570673437684572_n.jpg
330144056_1384676822279243_9137042335546051471_n.jpg
330144056_1384676822279243_9137042335546051471_n.jpg
plakat_nabor_sekcja.jpg
plakat_nabor_sekcja.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik