Artykuły

Miasto wspiera żeglarzy TS Kuźnia!

Po­dzie­lo­ne zostały środki na re­ali­za­cję zadania z zakresu two­rze­nia wa­run­ków, w tym or­ga­ni­za­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzy­ma­ła na ca­ło­rocz­ną dzia­łal­ność pieniążki z tej dotacji. Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za wspar­cie naszych działań i za­wod­ni­ków w nad­cho­dzą­cym sezonie re­ga­to­wym 2018! ... Wielkie dzięki! :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana ... :)  Nam wszystkim w Nowym 2018 roku życzymy słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Żeglarskie spotkanie przed świętami :)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 12.​12.​17 (wtorek) o godz.   18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji EDF Polska. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Odszedł na wieczną wachtę.

Z wielką przykrością chcieliśmy poinformować, że w dniu wczorajszym zmarł Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta Rybnika. Odszedł nagle. Był przyjacielem naszej sekcji zawsze nas wspierając dobrą radą i sercem. Chcieliśmy złożyć wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju ... [*]

Zakończyliśmy sezon 2017.

W dość kapryśnej po­go­dzie prze­bie­ga­ły regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały cztery wyścigi w klasie Laser i Opti­mist.  W sobotę podczas klu­bow­go spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji. W regatch pierwsza trójka w Laserze: Zuzia Wi­dom­ska, Kacper Błaszczyk, Karolina Tomczyk, Igor Tomczyk, ...... Wszyst­kie po­zo­sta­łe wy­róż­nie­nia i wyniki w czytaj artykuł ... 

Puchar Rybnika 2017 zamyknął sezon regatowy na południu Polski!

Ostat­nie zawody za­my­ka­ją­ce sezon re­ga­to­wy 2017 na po­łu­dniu Polski już za nami. Prawie 160 zawodników ścigało się o Puchar Rybnika w klasach Optimist, Laser 4.7, Laser Radial oraz OK-Dinghy. Regaty rozegrano w prawdziwie wiosennych warunkach pogodowych. Na podium nie zabrakło zawodników TS Kuźnia. W klasie Laser Radial zwyciężył Kacper Błaszczyk, 3m zajął Marcin Kozubowicz. Zuzanna Widomska 3 miejsce w klasie Laser 4.7,  Karolina Tomczyk 3m w klasie Optimist. Wyróżnienia dla najmłodszych zawodników regat odebrali nasi mali reprezentanci Amelia Ferenc i Piotr Harnasz:) Gra­tu­lu­je­my wszystkim zawodnikom! :) Jeszcze raz dzię­ku­je­my wszyst­kim za uczest­nic­two i za­pra­sza­my do Rybnika na wiosnę. Wyniki w załączniku.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik