Miasto wspiera żeglarzy TS Kuźnia!

Po­dzie­lo­ne zostały środki na re­ali­za­cję zadania z zakresu two­rze­nia wa­run­ków, w tym or­ga­ni­za­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzy­ma­ła na ca­ło­rocz­ną dzia­łal­ność pieniążki  z tej dotacji. Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za wspar­cie naszych działań i za­wod­ni­ków w nad­cho­dzą­cym sezonie re­ga­to­wym 2018! ... Wielkie dzięki! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik