NABÓR DO KLASY SPOR­TO­WEJ O PROFILU ŻE­GLAR­SKIM

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Spor­to­wych w Rybniku ogła­sza­ją nabór do klasy spor­to­wej o PROFILU ŻE­GLAR­SKIM - 4 klasa szkoły podstawowej. Klasa Spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­nie w Zespole Szkół Spor­to­wych w Rybniku w roku szkol­nym 2018/2019
Oferta skie­ro­wa­na jest do uczniów klas 3 wszyst­kich ryb­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych.

Klasa spor­to­wa o profilu że­glar­skim w ZSS po­wsta­nie już po raz drugi. Od wrze­śnia 2017 roku naukę w IV klasie że­glar­skiej re­ali­zu­je 17 uczniów. 
Ucznio­wie poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa or­ga­ni­zo­wa­nych w Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik. Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem tre­ne­rów szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. W sezonie re­ga­to­wym 2018 dzieci oprócz tre­nin­gów i zgru­po­wań mają również za­pla­no­wa­ny start w swoich pierw­szych re­ga­tach że­glar­skich gdzie sa­mo­dziel­nie na ło­dziach klasy OPTIMIST będą ry­wa­li­zo­wać z naj­lep­szy­mi za­wod­ni­ka­mi z całej Polski!

Rów­no­cze­śnie za­pra­sza­my młodsze dzieci - uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do uczest­nic­twa w za­ję­ciach z że­glar­stwa w ramach godzin do­dat­ko­wych WF-u. Zajęcia są bez­płat­ne i otwarte dla wszyst­kich uczniów ryb­nic­kich szkół. Każdy może spró­bo­wać swoich sił na wodzie i prze­ko­nać się jak pięknym sportem jest że­glar­stwo!

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na temat klasy spor­to­wej oraz zajęć do­dat­ko­wych z że­glar­stwa dla uczniów klas 1-3 w za­kład­ce PEWiŻ

Galeria

ulotka_str_1.jpg
ulotka_str_1.jpg
ulotka_str_2.jpg
ulotka_str_2.jpg
DSC06937.jpg
DSC06937.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
logo_pwiz_rybnik_RGB1.jpg
logo_pwiz_rybnik_RGB1.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik