Artykuły

Zgrupowanie kondycyjne Czechy 2018

Zgrupowanie kondycyjne w Czechach. Od poniedziałku do piątku pracowaliśmy nad kondycją ogólną. Wychodziliśmy w góry na 4-5h dziennie w ciężkich warunkach atmosferycznych. Zdobyliśmy między innymi Łysą Górę 1323mnpm i Smrk 1276mnpm.

Przekaż 1% na Fundację PGE Energia Ciepła.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji PGE Energia Ciepła, która należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2017 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Miasto wspiera żeglarzy TS Kuźnia!

Po­dzie­lo­ne zostały środki na re­ali­za­cję zadania z zakresu two­rze­nia wa­run­ków, w tym or­ga­ni­za­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzy­ma­ła na ca­ło­rocz­ną dzia­łal­ność pieniążki z tej dotacji. Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za wspar­cie naszych działań i za­wod­ni­ków w nad­cho­dzą­cym sezonie re­ga­to­wym 2018! ... Wielkie dzięki! :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana ... :)  Nam wszystkim w Nowym 2018 roku życzymy słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Żeglarskie spotkanie przed świętami :)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 12.​12.​17 (wtorek) o godz.   18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji EDF Polska. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Odszedł na wieczną wachtę.

Z wielką przykrością chcieliśmy poinformować, że w dniu wczorajszym zmarł Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta Rybnika. Odszedł nagle. Był przyjacielem naszej sekcji zawsze nas wspierając dobrą radą i sercem. Chcieliśmy złożyć wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju ... [*]

Zakończyliśmy sezon 2017.

W dość kapryśnej po­go­dzie prze­bie­ga­ły regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały cztery wyścigi w klasie Laser i Opti­mist.  W sobotę podczas klu­bow­go spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji. W regatch pierwsza trójka w Laserze: Zuzia Wi­dom­ska, Kacper Błaszczyk, Karolina Tomczyk, Igor Tomczyk, ...... Wszyst­kie po­zo­sta­łe wy­róż­nie­nia i wyniki w czytaj artykuł ... 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik