Artykuły

Śląskie nagrody - Carbony!

Podczas tegorocznego Jacht Film Festiwalu rozdano po raz pierwszy nagrody dla śląskich żeglarzy. Nagrody przyznano w różnych kategoriach. TS Kuźnia otrzymała dwie nagrody dla nadzieji żeglarskiej dla Kasi Harc oraz dla trenera roku Jacka Błaszczyka. Nominacje otrzymaliśmy także w kategorii wydarzenie roku dla organizacji Rybnickich Regat Żeglarskich. Nagrodę także otrzymał były zawodnik naszej sekcji Wiktor Kobryń dla żeglarza roku! Wszystkim gratulujemy i dziekujemy za uznanie ... Do zobazenia za rok :)

NABÓR DO KLASY SPOR­TO­WEJ O PROFILU ŻE­GLAR­SKIM

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Spor­to­wych w Rybniku ogła­sza­ją nabór do klasy spor­to­wej o PROFILU ŻE­GLAR­SKIM - 4 klasa szkoły podstawowej. Klasa Spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­nie w Zespole Szkół Spor­to­wych w Rybniku w roku szkol­nym 2018/2019
Oferta skie­ro­wa­na jest do uczniów klas 3 wszyst­kich ryb­nic­kich szkół pod­sta­wo­wych.

Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm w Rybniku 2018

Zapraszamy na drugą edycję festiwalu filmów żeglarskich JachtFilm w Rybniku!
Festiwal rozpoczyna się 23 marca w piątek w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
TS Kuźnia w ramach Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej  poprowadzi piątkową sesję przeznaczoną dla uczniów klas III Rybnickich Szkół Podstwawowych.
Oraz sobotnią sesję otwartą dla wszystkich chętnych !!!
W repertuarze: 

unikatowe filmy i klasyki kina żeglarskiego, spotkania z legendami polskiego 
żeglarstwa, konkursy z nagrodami, występy taneczne, wystawy fotograficzne, 
ciekawe dyskusje, a wszystko to w otoczeniu ludzi z pasją.

Zgrupowanie Hiszpania 2018

Sezon żeglarski 2018 uważamy za rozpoczęty!
Ferie zimowe już trzeci rok z rzędu szesnastoosobowa grupa zawodników TS Kuźnia spędziła na zgrupowaniu w Hiszpanii. Jak zawsze wody morza śródziemnego zapewniły nam możliwość spędziła wielu solidnie przepracowanych godzin na wodzie.
Zgrupowanie jest idealnym wejściem w sezon, już za 6 tygodni planujemy pierwsze pływanie w Rybniku:)

Zgrupowanie kondycyjne Czechy 2018

Zgrupowanie kondycyjne w Czechach. Od poniedziałku do piątku pracowaliśmy nad kondycją ogólną. Wychodziliśmy w góry na 4-5h dziennie w ciężkich warunkach atmosferycznych. Zdobyliśmy między innymi Łysą Górę 1323mnpm i Smrk 1276mnpm.

Przekaż 1% na Fundację PGE Energia Ciepła.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji PGE Energia Ciepła, która należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2017 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Miasto wspiera żeglarzy TS Kuźnia!

Po­dzie­lo­ne zostały środki na re­ali­za­cję zadania z zakresu two­rze­nia wa­run­ków, w tym or­ga­ni­za­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzy­ma­ła na ca­ło­rocz­ną dzia­łal­ność pieniążki z tej dotacji. Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za wspar­cie naszych działań i za­wod­ni­ków w nad­cho­dzą­cym sezonie re­ga­to­wym 2018! ... Wielkie dzięki! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik