Artykuły

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji Świąt Bożego Na­ro­dze­nia, życzymy Wam marzeń speł­nie­nia.
Pre­zen­tów całą kupę i smaczną świą­tecz­ną zupę. Mnóstwo kasy i prze­pysz­nej kieł­ba­sy. Zabawy na śniegu do zmroku i Szczę­śli­we­go Nowego Roku! Wszyst­kim sym­pa­ty­kom, ro­dzi­com, za­wod­ni­kom, spon­so­rom naszej sekcji że­glar­skiej życzą Tre­ne­rzy :)

Julka trenuje z Kadrą w Palamos.

Julia Stefaniak rozpoczęła już pracę w Kadrze Narodowej. Pierwsze przygotowania w okresie zimowym przechodzi w hiszpańskim Palamos. Zawodniczka chciała nam przekazać kilka słów: Jak wiadomo skończyłam swoją karierę na Laserze 4.7, jednym z moich ostatnich sukcesów było zakwalifikowanie się do Narodowej Kadry Lasera. Wiązało się to z żeglowaniem na trochę większym żaglu typu Radial. Jak wiadomo kadra to nie przelewki, dużo wyjazdów, treningów zarówno motorycznych jak i na wodzie ... reszta w załączeniu.

Gala Polskiego Zwiazku Żeglarskiego 2012.

W sobotę w warszawskim hotelu Boss odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono wyróżnienia za wyniki sportowe w olimpijskim roku. Wśród najlepszych żeglarzy świata pojawiła się także zaproszona reprezentacja TS Kuźnia Rybnik w składzie Julka Stefaniak, Agnieszka Dubiel, Cyprian Błaszczyk, Jacek Błaszczyk, Mirek Małek. Nasi zawodnicy otrzymali statuetki za Puchar Polski, Julka także za wybitne osiągnięcia w kraju i na ME, trener Jacek Błaszczyk nominawany został na najlepszego trenera klasy Laser.

Spotkanie Przedświateczne.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 14.​12.​12 (piątek) o godz. 18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji ER. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o przy­szłych planach re­ga­to­wych na na­stęp­ny rok. Zapraszamy :)

Julka na badaniach wydolnościowych Kadry Narodowej.

Członkowie Kadry Narodowej, w tym nasza zawodniczka Julia Stefaniak uczestniczyła w badaniach diagnostycznych przeprowadzonych przez fizjologa Tomasza Grzywacza i trenerów kadry na AWF w Gdańsku. Celem badań było wyznaczenie parametrów wydolnościowych. Zawodnicy wkraczają w etap przygotowań ogólnych, motorycznych przed sezonem 2013. Julce w nowym środowisku życzymy powodzenia! :)

Zakończenie Sezonu Regatowego 2012.

W miniony weekend na wodach naszego jeziora ro­ze­gra­no ostat­nie regaty że­glar­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez sekcję że­glar­ską TS Kuźnia w sezonie 2012. Ro­ze­gra­no tylko 2 wyścigi w 3 klasach że­glar­skich. Prze­dział wieku star­tu­ją­cych to 8 - 60 lat ;) Naj­star­si że­gla­rze jak co roku ścigali się w pre­sti­żo­wej klasie Omega, naj­młod­si ry­wa­li­zo­wa­li na Opti­mi­stach i La­se­rach 4,7. Błę­kit­na Wstęga Zalewu Ryb­nic­kie­go nie została rozegrana ale przypadła zwycięzcy klasy Omega Darkowi Migaczowi.

Kończymy bardzo udany sezon 2012!

Już w przy­szły weekend spo­ty­ka­my sie po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2012, który przyspożył nam wielu emocji i sukcesów! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w dwóch klasach - Opti­mist i Laser na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ) oraz Mi­strzostw Europy w czte­rech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się dwa  kursy na stopień że­gla­rza jach­to­we­go. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w za­łą­cze­niu.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik