Artykuły

Śląski Puchar Optimista

W dniach 19-21 kwietnia na rybnickim akwenie odbywały się regaty w klasie Optimist. Dla najmłodszych żeglarzy w tej klasie była to pierwsza tak liczna impreza w Polsce. Na starcie w grupie A - 44 zawodników, zaś w grupie B dla której były to regaty o współczynniku 1,6 aż 70 regatowców. Klub z Rybnika reprezentowało 5 zawodników w Gr A i 1 w gr. B. Najlepszy w starszej grupie był Kacper Błaszczyk zajmując 8 miejsce, natomiast debiutujący w grupie B Maciej Jachymski zajął bardzo dobre 13 miejsce.

Rybnickie Regaty Żeglarskie - zakończone!

W miniony weekend na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły się doroczne Rybnickie Regaty Żeglarskie, inaugurujące sezon regatowy w Polsce. W imprezie wzięło udział ponad 80 zawodników z całego kraju, nie zabrakło również gości zza południowej granicy. Rywalizowali oni w klasach: Optimist, OK dinghy, Laser Radial oraz Laser 4,7. Miejsca na podium udało się wywalczyć naszym zawodnikom, Kacper Błaszczyk wygrał rywalizację najmłodszych uczestników ścigających się  w klasie Optimist. Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk zajęli kolejno 2 i 3 miejsce w klasie Laser 4,7.

1 % dla Fundacji Elektrowni Rybnik.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji Elek­trow­ni Rybnik, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2012 w od­po­wied­niej rubryce for­mu­la­rza PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, natomiast w rubryce 24 - sekcja żeglarska.

"SEJ" na naszych żaglach!

Miło nam po­in­for­mo­wać, że Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie Grupa JSW w dalszym ciągu będzie wspie­rać naszych że­gla­rzy i nasze dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cyj­ne w nad­cho­dzą­cym sezonie 2013. W ubie­głym ty­go­dniu doszło do pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów. Cie­szy­my się, że w dalszym ciągu bę­dzie­my mogli po­ka­zy­wać SEJ poprzez żagle i za okazaną pomoc dzię­ku­je­my! Niewątpliwie współpraca ta przyczyniła się do sukcesów uzyskanych przez naszych zawodników w ubiegłym roku!

Rybnickie Regaty Żeglarskie.

Jeszcze raz podajemy namiary na wyżywienie i zakwaterowanie podczas regat: Ośrodek Stodoły tel. 32/7391620 (wy­ży­wie­nie i spanie), 605352146 (spanie), 32/4228755 (spanie), 506504640 (spanie), Bar Przy­stań 324210090 (wy­ży­wie­nie). Prosimy zawodników klas Laser 4.7 i Radial o podanie swojego numeru ISAF AD przy procedurze zgłoszeniowej. Zawodnicy, którzy jeszcze nie posiadają takowego numeru mogą go wyrobić na stronie: http://www.sailing.org/ . Zapraszamy na regaty! :)

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" życzą wszystkim żeglarzom trenerzy sekcji TS Kuźnia Rybnik.

Pierwsze halsy na naszym jeziorze!

Pierwsze zejście treningowe na wodę zaliczone! W tej chwili właśnie trwa zgrupowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Baza Mrągowo. Zawodnicy trenują w klasach 29, 420 i 470. Wczoraj był pierwszy dzień, podczas którego można było zaliczyć krótki trening. Powracają wspomnienia z lat 70, 80 tych, kiedy regularnie nad nasze jezioro zjeżdżały kadry żeglarskie z Polski aby na ciepłej wodzie odbyć pierwsze treningi.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik