Artykuły

Puchar Nysy

W miniony weekend (18- 19. 05) na jeziorze Nyskim odbyła się 19 edycja regat o "Puchar Nysy". TS Kuźnia Rybnik reprezentowało aż 19 zawodników! Nie zabrakło nas również na podium. W klasie Laser 4.7, 2m wywalczył Tymek Radecki, 3m Paweł Winecki. W klasie Optimist gr.A na 2m zakończył Kacper Błaszczyk, natomiast wśród najmłodszych - Optimist gr.B wygrał Maciej Jachymski!

Puchar Arki Gdynia - II eliminacja do Mistrzostw Europy..

Zimne morze, zimne powietrze, słaby wiatr - takie warunki towarzyszyły naszym zawodnikom w II eliminacji do Mistrzostw Europy. Drużynowo zdobylismy 2 miejsce za Firem W-wa, przed Arką Gdynia, zaś na podium Julka Stefaniak już na Laserze Radialu i Agnieszka Dubiel na 4.7. Cyprian Błaszczyk po równym żeglowaniu zakończył na 5 m natomiast Paulina Harc - 12m, Paweł Winecki - 15m, Tymek Radecki - 16m. W czytaj artykuł notatki trenera:

Jacek Błaszczyk i Marian Piecha w Sądzie Związkowym PZŻ.

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbył się XIV Sejmik PZŻ, na którym wybrano nowy zarząd PZŻ. W zarządzie doszło do zmian i tak nowym wiceprezesem ds sportu został Karol Jabłoński. Był też epizod rybnicki na sejmiku, bowiem do Sądu Związkowego PZŻ wybrano dwóch członków naszej sekcji Jacka Błaszczyka i Mariana Piechę.

Śląski Puchar Optimista

W dniach 19-21 kwietnia na rybnickim akwenie odbywały się regaty w klasie Optimist. Dla najmłodszych żeglarzy w tej klasie była to pierwsza tak liczna impreza w Polsce. Na starcie w grupie A - 44 zawodników, zaś w grupie B dla której były to regaty o współczynniku 1,6 aż 70 regatowców. Klub z Rybnika reprezentowało 5 zawodników w Gr A i 1 w gr. B. Najlepszy w starszej grupie był Kacper Błaszczyk zajmując 8 miejsce, natomiast debiutujący w grupie B Maciej Jachymski zajął bardzo dobre 13 miejsce.

Rybnickie Regaty Żeglarskie - zakończone!

W miniony weekend na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły się doroczne Rybnickie Regaty Żeglarskie, inaugurujące sezon regatowy w Polsce. W imprezie wzięło udział ponad 80 zawodników z całego kraju, nie zabrakło również gości zza południowej granicy. Rywalizowali oni w klasach: Optimist, OK dinghy, Laser Radial oraz Laser 4,7. Miejsca na podium udało się wywalczyć naszym zawodnikom, Kacper Błaszczyk wygrał rywalizację najmłodszych uczestników ścigających się  w klasie Optimist. Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk zajęli kolejno 2 i 3 miejsce w klasie Laser 4,7.

1 % dla Fundacji Elektrowni Rybnik.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji Elek­trow­ni Rybnik, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2012 w od­po­wied­niej rubryce for­mu­la­rza PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, natomiast w rubryce 24 - sekcja żeglarska.

"SEJ" na naszych żaglach!

Miło nam po­in­for­mo­wać, że Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie Grupa JSW w dalszym ciągu będzie wspie­rać naszych że­gla­rzy i nasze dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cyj­ne w nad­cho­dzą­cym sezonie 2013. W ubie­głym ty­go­dniu doszło do pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów. Cie­szy­my się, że w dalszym ciągu bę­dzie­my mogli po­ka­zy­wać SEJ poprzez żagle i za okazaną pomoc dzię­ku­je­my! Niewątpliwie współpraca ta przyczyniła się do sukcesów uzyskanych przez naszych zawodników w ubiegłym roku!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik