Artykuły

Julka na badaniach wydolnościowych Kadry Narodowej.

Członkowie Kadry Narodowej, w tym nasza zawodniczka Julia Stefaniak uczestniczyła w badaniach diagnostycznych przeprowadzonych przez fizjologa Tomasza Grzywacza i trenerów kadry na AWF w Gdańsku. Celem badań było wyznaczenie parametrów wydolnościowych. Zawodnicy wkraczają w etap przygotowań ogólnych, motorycznych przed sezonem 2013. Julce w nowym środowisku życzymy powodzenia! :)

Zakończenie Sezonu Regatowego 2012.

W miniony weekend na wodach naszego jeziora ro­ze­gra­no ostat­nie regaty że­glar­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez sekcję że­glar­ską TS Kuźnia w sezonie 2012. Ro­ze­gra­no tylko 2 wyścigi w 3 klasach że­glar­skich. Prze­dział wieku star­tu­ją­cych to 8 - 60 lat ;) Naj­star­si że­gla­rze jak co roku ścigali się w pre­sti­żo­wej klasie Omega, naj­młod­si ry­wa­li­zo­wa­li na Opti­mi­stach i La­se­rach 4,7. Błę­kit­na Wstęga Zalewu Ryb­nic­kie­go nie została rozegrana ale przypadła zwycięzcy klasy Omega Darkowi Migaczowi.

Kończymy bardzo udany sezon 2012!

Już w przy­szły weekend spo­ty­ka­my sie po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2012, który przyspożył nam wielu emocji i sukcesów! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w dwóch klasach - Opti­mist i Laser na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ) oraz Mi­strzostw Europy w czte­rech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się dwa  kursy na stopień że­gla­rza jach­to­we­go. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w za­łą­cze­niu.

Puchar Rybnika. Dominacja naszych żeglarzy!

W ubiegły weekend na wodach naszego jeziora odbyły się tradycyjnie regaty o "Puchar Rybnika" będące jednocześnie zakończeniem cyklu regat o "Interpuchar". Rozegranych zostało 6 wyścigów przy średnim wietrze. Żeglarze z Rybnika na podium regat stanęli w klasie Optimist 1m Kacper Błaszczyk, 3m Julia Migacz, w klasie Laser 4.7 wygrali Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk, 2m zajął Paweł Winecki, 3m Paulina Harc oraz w Radialu 3m dla Julki Stefaniak i Mateusza Giemzy na Europie. Zawodnikom gratulujemy! :) Wyniki w załączeniu.

Rankingi Pucharu Polski klasy Laser 4.7.

Pojawiły się już rankingi klasy Laser 4.7 w czterech kategoriach. Nasi zawodnicy Julia Stefaniak, Agnieszka Dubiel i Cyprian Błaszczyk jak już wspominaliśmy w trzech kategoriach zdobyli Puchar Polski. Wysokie miejsca także zajęli Maciej Nowara - 7m i Cezary Herbeć - 9m! Zawodnikom za bardzo dobry sezon gratulujemy! W załączeniu pełne wyniki Pucharu Polski. Nasze przy­go­to­wa­nia w tym roku wspie­ra­ją: Spółka Ener­ge­tycz­na Ja­strzę­bie, Fun­da­cja Elek­trow­ni Rybnik i Miasto Rybnik. Dzię­ku­je­my!

Puchar Rybnika 2012

W dniach 12-14,10,2012 na wodach jeziora ryb­nic­kie­go odbedą się kolejne regaty o Puchar Rybnika w klasach Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial, Europa i Ok dinghy. Będzie to jed­no­cze­śnie za­koń­cze­nie cyklu regat o In­ter­pu­char. Na starcie pojawią się także że­gla­rze zza po­łu­dnio­wej granicy. Regaty koń­czą­ce sezon re­ga­to­wy w Polsce. Namiary na za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie oraz za­wia­do­mie­nie o re­ga­tach podaje w za­łą­cze­niu (czytaj artykuł). Za­pra­sza­my na je­sien­ne ści­ga­nie do Rybnika! ;)

Julka, Aga i Cypek na szczycie Pucharu Polski 2012!

A dopełniło sie to podczas "Pucharu Europy" na wodach Zatoki Puckiej. Cztery dni żeglowania przy zróżnicowanych warunkach wietrznych. Nasza trójka w czołówce! 2 m Julia Stefaniak, 3m Agnieszka Dubiel, a w swojej kat. druga, 3 m Cyprian Błaszczyk, w swojej kat. wygrywa! Przez cały przekrój sezonu cała trójka meldowała się regularnie na podium ogólnopolskich regat. To wielki wyczyn, za który zawodnikom gratulujemy!!!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik